بارگذار-صفحه

پیش راه اندازی

1399/04/05 : پیش راه اندازی و تست بدون بار کوره …

1399/04/26 : تولید گندله خام …

1399/05/11 : پیش راه اندازی Travelling Grate